ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОСПЕКТ ЗА ПЪРВИЧНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА 3 000 000 АКЦИИ НА "АЛТЕРКО" АД

На основание чл. 21, ал. 1  във връзка с чл. 3, ал. 1 от Регламент (EС) 2017/1129, представяме потвърден с Решение № 148-Е от 18.02.2020 г. на Комисията за финансов надзор Проспект за първично публично предлагане на емисия акции на "АЛТЕРКО" АД в размер до 3 000 000 броя (три милиона броя) обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 3 (три) лева всяка, с ISIN код BG1100003166 ("Проспекта"), ведно с всички негови части и приложения.

На основание чл. 23, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/1129 във връзка с чл. 42 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/980, във връзка с възникнали след датата на одобрението на Проспекта нови обстоятелства към същия са изготвени

Допълнение, потвърдено с Решение № 405-Е от 11.06.2020 г. на Комисията за финансов надзор;

Допълнение, потвърдено с Решение № 601-Е от 13.08.2020 г. на Комисията за финансов надзор;

Допълнение, потвърдено с Решение № 791-Е от 29.10.2020 г. на Комисията за финансов надзор;

Инвеститорите, които са записали акции до датата на публикуване на Допълнение 3 към Проспекта (30.10.2020 г.), имат право на оттегляне, съгласно чл. 23, параграф 2 от Регламент (EС) 2017/1129, което могат да упражнят при условията, посочени в това Допълнение.

 

Предупреждение към инвеститорите:

Проспектът е валиден в срок до 18 февруари, 2021 г. , при положение че е бил допълнен с едно или повече допълнения, в случай че това се изисква в съответствие с разпоредбите на приложимото законодателство. Потенциалните инвеститори в акции от капитала на „Алтерко“ АД, предмет на Проспекта, следва да имат предвид, че съгласно изискванията на приложимото законодателство задължението за изготвяне на допълнение към Проспекта в случай на настъпването на важни нови фактори, съществени грешки или съществени несъответствия в Проспекта, не се прилага, когато Проспектът вече не е валиден.

Проспектът и Допълнението към него съдържат хиперлинкове към уебстраници, съдържащи източници на определена информация, която е използвана за съставянето им. Независимо от това, информацията, налична в тези уебстраници, освен ако е инкорпорирана чрез препращане в Проспекта и Допълнението към него, не е част от тях, поради което не е проверявана или одобрявана от страна на Комисия за финансов надзор, включително в рамките на процедурата по потвърждаване на Проспекта и Допълнението към него.     

Потенциалните инвеститори в акции, предмет на публикувания тук Проспект, следва да имат предвид, че първичното публично предлагане на акции се осъществява на териториите на Република България, Федерална Република Германия и Италианска Република, въз основа на изрична нотификация до ЕОЦКП и компетенстните органи в тези държави по реда на член 25 от Регламент (ЕС) 2017/1129. Публичното предлагане няма да се осъществява в която и да е друга държава, включително държава членка на Европейския съюз или страна от Европейското икономическо пространство или трета страна, като в случай че първичното публично предлагане на акциите приключи успешно, съгласно условията, посочени в Проспекта, акциите ще бъдат предмет на допускане до търговия единствено на “Българска фондова борса” АД, но не и на друг регулиран пазар на ценни книжа, организиран в която и да е друга държава, различна от Република България. Във връзка с това, публикуването на Проспекта и допълнението към него няма за цел и не следва да бъде считано за каквато и да форма на публично предлагане или поемане на задължение за заявяване на допускане на акциите, предмет на Проспекта, в която и да е друга държава, различна от Република България. В акциите не следва да инвестират лица, които са местни или имат друга правно релевантна връзка с държави, чието законодателство не позволява такова инвестиране.

Началото на публичното предлагане, което ще бъде осъществено въз основа на така публикувания Проспект и Допълнението към него,  ще бъде определено  в съответствие с чл. 92а, ал. 3 ЗППЦК – от публикуването на нарочно съобщение за публичното предлагане по чл. 92а ЗППЦК, което ще следва публикуването на проспекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение КФН - Потвърждение на Допълнение 3 към Проспект

ALLTERCO News

See all »

Latest Industry News

See all »