..

Стартира изпълнението на проект „Подкрепа за внедряване на интелигентно реле, работещо по стандарт IEEE 802.11”

Алтерко Роботикс ЕООД, в качеството си на бенефициент по процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”, стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-1.001-0402-C01 „Подкрепа за внедряване на интелигентно реле, работещо по стандарт IEEE 802.11”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата стойност на проекта е 1 266 211.04 лв., от които 591 707.63 лв. европейско и 104 418.99 лв. национално съфинансиране.

Проектът цели пробив в едно от приоритетните направления на тематична област „Мехатроника и чисти технологии”, а именно направлението за интелигентни системи и уреди, посредством внедряване в производство и пазарна реализация на продуктова иновация – интелигентно реле, работещо по стандарт IEEE 802.11.

За постигането на посочената основна цел ще бъде важно да се обезпечи техническа възможност за:

Също така, от значение ще е и по-задълбоченото проучване и анализ на целевите пазари и сертифициране на продукта за онези от тях, за които все още не e.

ALLTERCO News

See all »

Latest Industry News

See all »