23-12-2016 Медия за разкриване на регулирана информация_Инвестор

23-12-2016 Медия за разкриване на регулирана информация_X3

28-12-2016 Уведомление за съществена сделка - увеличение на капитала на "Алтерко Роботикс" ЕООД, дъщерно дружество на "АЛТЕРКО" АД

10-02-2017 Уведомление_нов продукт_Алтерко Роботикс

13-02-2017 Уведомление_СД_Тера Комюникейшънс АД

23-02-2017 Уведомление относно решение на СД на АЛТЕРКО АД за смяна на управителя на дъщерното дружество TERACOMM RO SRL

17-03-2017 Уведомление_управител_Румъния_вписване

21-03-2017 Уведомление_капитал_Алтерко Тайланд

26-04-2017 Уведомление СД_АЛТЕРКО_Предварителен договор_сключване

29-03-2017 Уведомление СД Тера Комюникейшънс АД - вписване ТР

31-03-2017 Уведомление за промяна в състава на Съвета на директорите на "Теравойс" ЕАД (дъщерно дружество на "Алтерко" АД)

 05-04-2017 Уведомление_Алтерко_сключването на предварителен договор за покупка на дружествени дялове

10-04-2017 Уведомление относно вписване в ТР при АВ на промяна в Съвета на директорите на „ТЕРАВОЙС“ ЕАД – дъщерно дружество на „АЛТЕРКО“ АД

10-05-2017 Уведомление във връзка с назначаване на нов директор в АЛТЕРКО Ко., Лтд. – Тайланд дъщерно дружество на Алтерко АД

26-05-2017 Уведомление относно промяна в управителните органи на дъщерното дружество на „АЛТЕРКО“ АД – Тера Комуникеjшнс ДООЕЛ, Скопие

09-06-2017 Уведомление за допълнително предложение за решение по т. 8 от дневния ред на ОСА на "АЛТЕРКО" АД, гр. София от акционера Димитър Димитров

09-06-2017 Уведомление относно решение на СД на „АЛТЕРКО“ АД за назначаване на прокурист на дъщерното дружество „АЛТЕРКО РОБОТИКС“ ЕООД

15-06-2017 Уведомление във връзка с Предварителен договор за закупуване на дружествени дялове - регистрация Алтерко Пропъртис ЕООД

21-06-2017 Уведомение за назначаване на прокурист на „АЛТЕРКО РОБОТИКС“ ЕООД - дъщерно дружество на "АЛТЕРКО" АД – вписване

27-06-2017 Уведомление относно решения на редовното годишно общо събрание на акционерите на „АЛТЕРКО“ АД

18-07-2017 Уведомление относно решение на СД на "АЛТЕРКО" АД за сключването на окончателен договор за покупка на дружествени дялове от капитала на "АЛТЕРКО ПРОПЪРТИС" ЕООД и избор на финансираща институция

24-07-2017 Уведомление относно овластително решение на СД на Алтерко АД по реда на чл. 116б, ал. 3, т. 2 ЗППЦК във връзка с искане на „Тера Комюникейшънс“ АД

27-07-2017 Уведомление относно решение на СД на Алтерко АД във връзка с искания от дъщерните дружества на АЛТЕРКО АД - ТЕРАВОЙС ЕАД, ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС АД и АЛТЕРКО РОБОТИКС ЕООД за одобрение на сделки по чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК

01-08-2017 Уведомление относно сключени сделки от дъщерните дружества на "АЛТЕРКО" АД

28-08-2017 Уведомление относно сключени договори с Райфайзенбанк България ЕАД във връзка с Предварителен договор за придобиване на дружествени дялове

06-10-2017 Уведомление във връзка със сделки по чл. 114, ал. 3 ЗППЦК

10-10-2017 Уведомление относно вписване придобиването на 100 % от капитала на Алтерко Пропъртис ЕООД

01-11-2017 Уведомление относно сключването на договори за наем между Алтерко Пропъртис ЕООД и дъщерни дружества от холдинга Алтерко АД

30-11-2017 Уведомление за прекратяване пълномощията на на прокуриста на дъщерното дружество „АЛТЕРКО РОБОТИКС“ ЕООД

07-12-2017 Уведомление за вписване в Търговския регистър на оттегляне упълномощаването на прокуриста на "Алтерко Роботикс" ЕООД - дъщерно дружество на "Алтерко" АД29-01-2018 Решения-извънредно ОСА 2018

14-02-2018 Вписване в ТР при АВ на решенията на ОСА на „АЛТЕРКО“ АД от 29.01.2018 г.

23-02-2018 Придобиване на ЕДС Д.О.О., Сърбия от Тера Комюникейшънс АД

26-02-2018 Уведомление относно сключване на обвързващо споразумение за продажба на участия в дъщерни дружества

31-05-2018 Уведомление относно постановен от ТР при АВ отказ за обявяване на Покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите

25-07-2018 Решения редовно ОСА 2018

02-08-2018 Уведомление относно одобрение и сключена сделка по реда на чл. 114, ал. 3 ЗППЦК

29-08-2018 Уведомление във връзка с оповестен шестмесечен консолидиран финансов отчет на АЛТЕРКО АД

28-09-2018 Уведомление за сделки на заемащите ръководни постове

05-10-2018 Уведомление Споразумение LINK Mobility Group ASA

13-11-2018 Уведомление относно сключена от дъщерното дружество АЛТЕРКО РОБОТИКС ЕООД сделка по реда на чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК

27-11-2018 Уведомление във връзка с Уведомление за финансовото състояние на „АЛТЕРКО“ АД на консолидирана база за третото тримесечие на 2018 г.

06-12-2018 Уведомление във връзка с провеждането на извънредно ОСА, насрочено за 05.12.2018 г.

20-12-2018 Уведомление относно решенията, взети на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на „АЛТЕРКО“ АД, проведено на 20.12.2018 г.

14-01-2019 Уведомление относно придобиването на дружествените дялове от капитала на TERA COMMUNICATIONS DOOEL (Македония) и „АЛТЕРПЕЙ“ ЕООД от „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ АД

25-04-2019 Уведомление за сключен по реда на чл. 114, ал. 3 ЗППЦК анекс за продължаване срока на Договор за револвиращ кредит

17-06-2019 Уведомление_придобиване "ТЕРАКОММ РО" СРЛ

27-06-2019 Решения на редовно ОСА 27.06.2019

01-07-2019 Уведомление за сключено споразумение с Link Mobility ASA

10-07-2019 Уведомление Aлтерко Линк очаквана дата на приключване

29-07-2019 Уведомление относно финализирана продажба на дъщерни дружества на АЛТЕРКО АД

16-08-2019 Предоставяне на допълнителна парична вноска на дъщерни дружества

16-08-2019 Вписване в Търговския регистър на промени в Устава

19-08-2019 Уведомление във връзка с постъпили допълнителни въпроси от инвеститори

20-09-2019 Уведомление във връзка с представяне на покана за свикване на ОСА

28-10-2019 Условие и ред за изплащане на дивидентите 

16-12-2019 Уведомление_продажби Shelly_Алтерко Роботикс ЕООД

17-12-2019 Уведомление Алтерко Трейдинг и преструктуриране на бизнеса в Азия

20-12-2019 Уведомление_СД_Решение за увеличение на капитала

24-01-2020 Уведомление Алтерко_Увеличение на капитала_параметри

24-01-2020 СД Решение за увеличение на капитала

30-01-2020 Уведомление Алтерко_Проспект

04-02-2020 Уведомление Недвижим имот_Пропъртис

18-02-2020 Уведомление Алтерко_одобрение на Проспект

25-02-2020 Уведомление Алтерко_публикуване на Проспект

25-02-2020 Announcement publishing of Prospectus

17-03-2020 Уведомление Предварителен договор-нова дата

17-03-2020 Announcement Preliminary Agreement - new date

30-03-2020 Уведомление за отлагане оповестяването на Годишните финансови отчети за 2019 г

30-03-2020 Announcement Annual Financial Report 2019_delay

29-04-2020 Уведомление за отлагане оповестяването на Годишния консолидиран финансов отчет за 2019 г

29-04-2020 Announcement Consolidated Annual Financial Statements

30-05-2020 Относно публикуване на уведомление за финансовото състояние консолидирана база за първото тримесечие на 2020 г

30-05-2020 Announcement Quarterly Financial Report 2020

04-06-2020 Уведомление Допълнение към Проспект и консолидирани финансови резултати

04-06-2020 Announcement Submission for approval of Supplement to Prospectus and Consolidated Financial Results

11-06-2020 Уведомление Предварителен договор_планирана дата

11-06-2020 Announcement Preliminary Agreement_expected date

12-06-2020 Уведомление Алтерко_Одобрение на Допълнение към Проспект

12-06-2020 Announcement Supplement to Prospectus

26-06-2020 Уведомление Алтерко_Искане за нотификация на Проспект и Допълнение

26-06-2020 Announcement Request for Notification of Prospectus and Supplement

30-06-2020 Уведомление Алтерко_Нотификация до компетентните органи

30-06-2020 Announcement Notification to the competent authorities

07-07-2020 Уведомление Алтерко_финансови резултати Роботикс и друга информация от значение за инвеститорите

07-07-2020 Announcement Financial Results Allterco Robotics and other events of significance for the investors

10-07-2020 Уведомление Окончателен договор_Алтерко Пропъртис ЕООД

10-07-2020 Announcement Final Agreement_Allterco Properties EOOD

30-07-2020 Уведомление Междинен отчет_отлагане

30-07-2020 Announcement Interim Financial Statements 2020

03-08-2020 Уведомление ново Допълнение към Проспект

03-08-2020 Announcement new Supplement to Prospectus

14-08-2020 Уведомление - потвърждение на ново (второ) допълнение към Проспект

30-09-2020 Уведомление - договор за инвестиционен кредит - Алтерко Пропъртис ЕООД

06-10-2020 Уведомление по реда на чл. 114а, ал. 9 ЗППЦК

12-10-2020 Уведомление по чл. 19, ал. 3 от Регламент 596 относно сделки на лица с ръководни функции

13-10-2020 Уведомление - дългосрочни капиталови инвестиции на Алтерко АД

19-10-2020 Уведомления по чл. 19, пар. 3 от Регламент 596 - упражняване на права

21-10-2020 Уведомление продажба на дълготрайни инвестиции - акции в Линк Холдинг

21-10-2020 Announcement sale of long term equity investments_shares in Link Holding

22-10-2020 Announcement new (third) Supplement to Prospectus

22-10-2020 Уведомление по чл. 19, пар. 3 от Регламент 596 - записване на права и репо

26-10-2020 Уведомление дълготрайни инвестиции - продажба на акции от Линк Холдинг

26-10-2020 Announcement long term equity investments_sale of shares in Link Holding

30-10-2020 Уведомление - потвърждаване на ново (трето) Допълнение към Проспект

30-10-2020 Announcement Approval of the third Supplement to Prospectus

04-11-2020 Уведомление - участието на Алтерко АД в Програмата за покритие с анализи на ЕБВР

04-11-2020 Announcement - results from IPO Allterco JSCo

13-11-2020 Уведомление - вписване на увеличението на капитала на Алтерко АД

13-11-2020 Announcement Registration of capital increase 

19-11-2020 Уведомление - участието на Алтерко АД в Програмата за покритие с анализи на ЕБВР

19-11-2020 Announcement - Allterco JSCo to join ERBD Programme

23-11-2020 Уведомление по чл. 148б - уведомления за дялово участие от Димитър Димитров и Светлин Тодоров

23-11-2020 Announcement Disclosure of participation

25-11-2020 Уведомление за допускане до търговия на емисия акции от увеличението на капитала на Алтерко АД

25-11-2020 Announcement Admission to trading BSE

01-12-2020 Уведомление относно продажби на продукти на дъщерното дружество Алтерко Роботикс ЕООД

01-12-2020 Announcement Shelly devices sales 

01-12-2020 Announcement Shelly devices sales (with technical correction) 

03-12-2020 Уведомление относно придобиването на акции на Алтерко АД от негови дъщерни дружества

03-12-2020 Announcement Purchasing of own shares 

07-12-2020 Уведомление по чл.19, пар. 3 от Регламент 5962014 - уведомлениe от тясно свързано лице с лица с ръководни функции

07-12-2020 Announcement Notification under Art. 19 (3) Regulation 596_Allterco Robotics

08-12-2020 Информация във връзка с Уведомлениe по чл. 19, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 5962014 от Алтерко Роботикс ЕООД

08-12-2020 Notes re Announcement_Notice of purchasing of shares_Allterco Robotics

21-12-2020 Уведомление по чл.19, пар. 3 от Регламент 5962014 относно - сделки с акции от тясно свързано лице с лице с ръководни функции

21-12-2020 Announcement Notice of purchasing of shares_repo transactions

22-12-2020 Уведомление относно увеличение на капитала на дъщерното дружество Алтерко Пропъртис ЕООД

22-12-2020 Announcement capital increase of Allterco Properties

30-12-2020 Уведомление относно продължаване срока на допълнителната парична вноска предоставена на Алтерко Трейдинг ЕООД

30-12-2020 Announcement Additional Cash Contribution_Allterco Trading

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLTERCO News

See all »

Latest Industry News

See all »