14.03.2017

 1. В Уведомлението за финансовото състояние на дружеството на консолидирана база са отчетени са 1 184 хил. лв. други разходи, от които 389 хил. лв. - обезценка на активи. Какви активи са обезценени и във връзка с какво са останалите други разходи?

 

Основните компоненти на други разходи са:

 

Обръщаме внимание, че при анализа на финансовата информация относно компанията, следва да се има предвид следното:

 

2. Защо продуктите се отчитат като стоки, а не като продукция?

 

Продуктите на Алтерко Роботикс ЕООД (часовници, тракери, устройства за автоматизация на дома) са заведени като стока за счетоводни цели, защото на този етап за производството им се използват подизпълнители, т.е. работата се извършва от тях и при нас пристига готов продукт.

 

3. МТел рекламира сходен продукт на друг производител. Как се отразява конкуренцията на MyKi?

 

Доколкото ни е известно „Мобилтел“ ЕАД (МТел) предлага само MyKi и не предлага сходен продукт на конкурентни производители. По наша информация, към настоящия момент на българския пазара от скоро се предлага само един конкурентен продукт чрез друг мобилен оператор. Все още нямаме статистически данни относно търсенето и предлагането на двата продукта, на база на които бихме могли да направим заключения за положителното или отрицателното влияние на конкуренция в сектора продукти от категорията на MyKi. Показателно за продукта е навлизането му на все повече нови пазари извън пределите на България.

 

4. Капитализирани са разходи за свързване с други оператори, същевременно няма съществен ръст на приходите от традиционната услуга. Дали и кога се очаква да се генерират приходи от новите пазари и от какви услуги?

 

В случай, че визирате капитализираните разходи във Сингапур, част от тези разходи са за нова платформа за осъществяване на техническа свързаност с мобилните оператори в региона. Изработването на подобна нова платформа се наложи, за да отговори на нуждите на значителните промени, настъпили вследствие на многобройни промени в регулациите и общите условия на мобилните оператори. Другата причина за разработването на системата е, че тя дава възможност по-бързо осъществяване на процесите по техническа интеграция с новите мобилни оператори в региона. В допълнение, обикновено след като се осъществи техническа свързаност са необходими между 6 и 9 месеца, за да започне генерирането на приходи. Този период включва търсенето на клиенти на местния пазар или преговори с настоящи клиенти в другите страни, където вече работим с тях, за прехвърляне трафик и за нови територии през нашата система. В резултат, генерирането на приходи започва значително по-късно след осъществяване на директна техническа свързаност.

 

 

 03.10.2016

 1. Доколко негативно ще се отрази съдебният спор с H. Schomacker GmbH относно марката MyKi за класове 9 и 42?; В случай, че класовете 9 и 42 ще отпаднат, това ще доведе ли до изтегляне на продукта MyKi от пазара (WO)?; Има ли връзка между крайната дата за записване на акциите и 29.10.2016 (крайната дата за възражения относно ваша заявка 2015139489)?
  • Както към датата на публикуване на Проспекта 28.04.2016 г., така и към настоящия момент нямаме данни за образувани съдебни или административни производства във връзка с търговските марки на „АЛТЕРКО“ АД или включените в структурата му свързани дружества. Интересите на компанията, свързани с интелектуалната собственост се защитават от специализирана адвокатска кантора, която следи за развитието на процедурите по регистрация на търговските марки на дружеството.
  • Развитието на производството по регистрация на търговската марка MyKi не е условие и няма отношение към предлагането на продукта на пазара. В случай на претенции от страна на трети лица във връзка с ползването на търговското наименование на продукта „MyKi”, мениджърският екип на Алтерко ще намери най-доброто за дружеството решение за обезпечаване на неговите интереси и на интересите на неговите акционери.
  • Крайната дата за записване на акции е 19.10.2016 г. Срокът за подаване на опозиция срещу регистрацията на търговската марка 29.10.2016 г. е нормативно установен и зависи от развитието на конкретното производство. Срокът за записване на акциите е определен спрямо стратегията за придобиване на публичен статут на дружеството и съобразно всички регулаторни изисквания и срокове, съпътстващи самата процедурата. Съвпадение е, че двете дати са близо една до друга и това не е преднамерено търсен ефект.

    
 2. Защо размерът на репутацията е толкова значителен?
  • Размерът на репутацията е формиран по следния начин
   1. апорт в капитала на „АЛТЕРКО“ АД на поименни акции от капитите на „ТЕРАВОЙС“ ЕАД и „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ АД, с което е формиран и първоначалния капитал на дружеството;
   2. последващи апорти на акции от капитала на Алтерко ПТЕ ЛТС Сингапур и на вземания от физически лица във връзка с продажбата на дялове от дъщерните дружества на компанията;
   3. няколко по-малки сделки, в допълнение.
  • Историята на промяната на акционерния капитал е описана в част 1 на Проспекта, а именно в Регистрационния документ, точка 21.1.7. Стойността на посочените апорти е оценена от назначени, съгласно разпоредбите на Търговския закон служебни вещи лица на Търговския регистър при Агенцията по вписванията. Пълната информация относно извършените апорти и тяхната стойност е вписана в Търговския регистър под № 20151217173525, като същите са видни и от публикуваните от дружеството финансови отчети. 

ALLTERCO News

See all »

Latest Industry News

See all »