УВЕДОМЛЕНИЕ

за резултати от първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала на „Алтерко“ АД

С настоящото, „АЛТЕРКО“ АД, ЕИК 201047670, седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. София 1407, бул. „Черни връх“ № 103 („Дружеството“) , представлявано от Димитър Димитров – Изпълнителен директор, уведомява инвеститорите  за резултатите от проведената процедура по публично предлагане на акции от увеличението на капитала на Дружеството („Предлагането“), която беше осъществена в съответствие със и при условията, посочени в Проспект за първично публично предлагане на емисия акции на "АЛТЕРКО" АД, потвърден с Решение № 148-Е от 18.02.2020 г. на Комисията за финансов надзор и последващи допълнения към него, потвърдени с Решения на Комисията за финансов надзор № 405-Е от 11.06.2020, № 601-Е от 13.08.2020 и № 791-Е от 29.10.2020. („Проспекта“).

Уведомление - резултати от публично предлагане

Announcement - results from IPO Allterco JSCo

 

 

ALLTERCO News

See all »

Latest Industry News

See all »