30-07-2019 

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА АЛТЕРКО АД / INTERIM FINANCIAL STATEMENT OF ALLTERCO JSCo

ИНДИВИДУАЛНА БАЗА / INDIVIDUAL

(Второ тримесечие / Q2)

КФН Алтерко АД Q2 2019 индивидуална основа

Междинен индивидуален финансов отчет 

Счетоводни бележки към междинен индивидуален финансов отчет

Междинен индивидуален доклад за дейността

Приложение 9 

Допълнителна информация 

Вътрешна информация 

Декларация на отговорните в рамките на емитента лица

КФН Алтерко АД Q2 2019 индивидуална основа

 

29-08-2019

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА АЛТЕРКО АД / INTERIM FINANCIAL STATEMENT OF ALLTERCO JSCo

КОНСОЛИДИРАНА БАЗА / CONSOLIDATED 

(Второ тримесечие / Q2)

КФН Алтерко АД 6 месеца 2019 консолидиран

КФН Алтерко АД 6месеца 2019 консолидиран

Междинен консолидиран доклад 6 мес 2019

Консолидиран междинен отчет / Interim non-audited consolidated financial statements

Консолидиран междинен отчет_АЛТЕРКО_Бележки / Notes to Interim non-audited consolidated financial statements

Допълнителна информация към Междинен консолидиран отчет 2019 Алтерко

Вътрешна информация консолидиран междинен отчет 6 мес 2019

Декларация на отговорните в рамките на емитента лица

 

 

 

 

ALLTERCO News

See all »

Latest Industry News

See all »