16-08-2019

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА АЛТЕРКО АД

ИНДИВИДУАЛНА БАЗА

(Първо тримесечие 2019)

Във връзка с установената техническа грешка и в изпълнение на указания от
регулаторния орган – Комисията за финансов надзор, представяме отново документите във
връзка с подаденото уведомление за финансовото състояние на дружеството за първото
тримесечие на 2019 г. на индивидуална основа с приложена към тях коректната
декларацията на отговорните в рамките на емитента лица. Корекцията не засяга точността
на оповестената на 27.05.2019 г. информация.

Придружително писмо ИНД

КФН 1во тримесечие 2019 Алтерко АД индивидуална база

КФН 1 во тримесечие 2019 Алтерко АД индивидуална база

Пояснителни бележки 3 МЕС 2019 ИНД

Приложение 9 Алтерко3 МЕС 2019 ИНД

Декларация на отговорните лица ИНД

 

23-04-2019

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА АЛТЕРКО АД

ИНДИВИДУАЛНА БАЗА

(Първо тримесечие 2019)

КФН 1во тримесечие 2019 Алтерко АД индивидуална база

КФН 1 во тримесечие 2019 Алтерко АД индивидуална база

Пояснителни бележки 3 МЕС 2019 ИНД

Приложение 9 Алтерко3 МЕС 2019 ИНД

Декларация  

 

16-08-2019

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА АЛТЕРКО АД

КОНСОЛИДИРАНА БАЗА

(Първо тримесечие 2019)

Във връзка с установената техническа грешка и в изпълнение на указания от
регулаторния орган – Комисията за финансов надзор, представяме отново документите във
връзка с подаденото уведомление за финансовото състояние на дружеството за първото
тримесечие на 2019 г. на консолидирана основа с приложена към тях коректната
декларацията на отговорните в рамките на емитента лица. Корекцията не засяга точността
на оповестената на 27.05.2019 г. информация.

3 МЕС2019_КОНС_Пояснителни бележки

3 МЕС2019_КОНС_Приложение 9_Алтерко

3 МЕС2019_КОНС_Декларация

КФН Q1 2019 Алтерко консолидирана база

КФН Q1 2019 Алтерко консолидирана база FINAL

Декларация на отговорните лицаКОНС

Придружително писмо КОНС

 

27-05-2019

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА АЛТЕРКО АД

КОНСОЛИДИРАНА БАЗА

(Първо тримесечие 2019)

3 МЕС2019_КОНС_Пояснителни бележки

3 МЕС2019_КОНС_Приложение 9_Алтерко

3 МЕС2019_КОНС_Декларация

КФН Q1 2019 Алтерко консолидирана база

КФН Q1 2019 Алтерко консолидирана база FINAL

 

 

ALLTERCO News

See all »

Latest Industry News

See all »