27-12-2018

Алтерко АД-София представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 20-12-2018 г.11:00 часа

Протокол от извънредно ОСА12_2018

 

06-12-2018

Алтерко АД-София оповести следната вътрешна информация:

Във връзка със свикано на 05.12.2018 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. “Черни връх“ № 103 извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на “АЛТЕРКО” АД, с настоящото Ви уведомяваме, че Комисията за регистрацията на кворума е установила липса на необходимия кворум за редовно провеждане заседанието. В тази връзка, „АЛТЕРКО“ АД уведомява, че заседанието ще се проведе на 20.12.2018 г. в 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Приложение: Протокол на Комисия по кворума

Протокол на комисия по кворума

 

01-11-2018

Алтерко АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 05-12-2018 г. от11:00 часа в 1407 на адрес гр. София 1407, р-н „Лозенец“, бул. „Черни Връх“ № 103 при следния дневен ред: 

1. Приемане на мотивиран доклад на Съвета на директорите на „АЛТЕРКО“ АД по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК
2. Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите на „АЛТЕРКО“ АД за продажба на 100% от участието си (пряко или непряко) в капитала на дъщерните си дружества: „ТЕРАВОЙС“ ЕАД, „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ АД, „АЛТЕРПЕЙ“ ЕООД, TERACOMM RO SRL (Румъния) и TERA COMMUNICATIONS DOOEL (Македония) на LINK Mobility ASA, Org. number 984066910, Langkaia 1, NO-0150 Oslo (“LINK”)
3. Приемане на решение за извършване на промени в броя и персоналния състав на Съвета на директорите;
4. Приемане на изменения в Устава на Дружеството

ТР публикуване на покана

 

29-10-2018

Алтерко АД-София представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 05-12-2018г. от 11:00 часа в 1407, гр. София 1407, р-н „Лозенец“, бул. „Черни Връх“ № 103, при следния дневен ред:

1. Приемане на мотивиран доклад на Съвета на директорите на „АЛТЕРКО“ АД по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК
2. Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите на „АЛТЕРКО“ АД за продажба на 100% от участието си (пряко или непряко) в капитала на дъщерните си дружества: „ТЕРАВОЙС“ ЕАД, „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ АД, „АЛТЕРПЕЙ“ ЕООД, TERACOMM RO SRL (Румъния) и TERA COMMUNICATIONS DOOEL (Македония) на LINK Mobility ASA, Org. number 984066910, Langkaia 1, NO-0150 Oslo (“LINK”)
3. Приемане на решение за извършване на промени в броя и персоналния състав на Съвета на директорите;
4. Приемане на изменения в Устава на Дружеството

Допълнителна информация може да получите на тел: +35929571247.

 

Покана за свикване на ОСА 05.12.2018

Писмени материали ОСА 05.12.2018_корекция

Писмени материали по т. 1 и т. 2 Мотивиран доклад

Писмени материали по т. 2 Оценка

Писмени материали по т. 4 Устав

Правила за гласуване чрез представител

Образец на пълномощно 201812_locked

Решение на Съвета на директорите ОСА 05.12.2018

Уведомление Представяне на покана ОСА_Писмени материали

Писмени материали ОСА 05.12.2018

Уведомление Покана извънредно ОСА_12_2018

Уведомление Покана извънредно ОСА 12_2018_кворум

 

 

ALLTERCO News

See all »

Latest Industry News

See all »