21-09-2020

Алтерко АД-София публикува протокол от Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, проведено на 21-09-2020г. от 11:00 часа в София - 1407, бул. Черни връх 103

ПРОТОКОЛ ОСА 21-09-2020

УПРАЖНЕНИ ГЛАСОВЕ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ

Протокол на мандатна комисия

20-08-2020

Алтерко АД-София публикува покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 21-09-2020г. от 11:00 часа в София - 1407, бул. Черни връх 103, при следния дневен ред:

1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.
2. Приемане на Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.
3. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад.
4. Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад.
5. Приемане на решение за разпределение на реализираната печалба от дружеството за 2019 г. намалена с разпределения 6-месечен дивидент през 2019 г. Приемане на решение за разпределение и изплащане на дивидент.
6. Приемане на решение за параметрите на разпределяне и изплащане на акционерите на дивидент.
7. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2019 г.
8. Приемане на Годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Алтерко АД през 2019 г.
9. Избор на регистриран одитор за 2020 г.
10. Приемане на Доклада на Съвета на директорите по изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Алтерко АД през 2019 г.
11. Приемане на изменения и допълнения на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите
12. Приемане на решение за преизбиране за нов едногодишен мандат на членовете на одитния комитет.
13. Приемане на отчета за дейността на Одитния комитет за 2019 г.
14. Приемане на решение за промяна във възнагражденията на членовете на Одитния комитет
15. Потвърждаване действията на членовете на Съвета на директорите за периода от 05.03.2020 г. и подновяване на мандата на членовете на Съвета на директорите
16. Представителство
17. Приемане на решение за определяне на размер на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и гаранциите за управление.

Допълнителна информация може да получите на тел: +35929571247

 

13-08-2020

Алтерко АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 21-09-2020г. от 11:00 часа в София - 1407, бул. Черни връх 103, при следния дневен ред:

1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.
2. Приемане на Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.
3. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад.
4. Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад.
5. Приемане на решение за разпределение на реализираната печалба от дружеството за 2019 г. намалена с разпределения 6-месечен дивидент през 2019 г. Приемане на решение за разпределение и изплащане на дивидент.
6. Приемане на решение за параметрите на разпределяне и изплащане на акционерите на дивидент.
7. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2019 г.
8. Приемане на Годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Алтерко АД през 2019 г.
9. Избор на регистриран одитор за 2020 г.
10. Приемане на Доклада на Съвета на директорите по изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Алтерко АД през 2019 г.
11. Приемане на изменения и допълнения на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите
12. Приемане на решение за преизбиране за нов едногодишен мандат на членовете на одитния комитет.
13. Приемане на отчета за дейността на Одитния комитет за 2019 г.
14. Приемане на решение за промяна във възнагражденията на членовете на Одитния комитет
15. Потвърждаване действията на членовете на Съвета на директорите за периода от 05.03.2020 г. и подновяване на мандата на членовете на Съвета на директорите
16. Представителство
17. Приемане на решение за определяне на размер на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и гаранциите за управление.

Допълнителна информация може да получите на тел: +35929571247

Покана за ОСА

Решение на СД за свикване на ОСА

Писмени Материали - ОСА 2020

Материали т. 1 - Годишен доклад за дейността

Материали т. 1 - Декларация за корпоративно управление - инд

Материали т. 2 - Декларация за корпоративно управлениеконс

Материали т. 3 - Бележки към ГФО 2019 Алтерко Инд

Материали т. 3 - Декларация на одитора

Материали т. 3 - Заверен индивидуален ГФО Алтерко 2019

Материали т. 3 - Одиторски доклад ГФО 2019 Алтерко Инд

Материали т. 4 - Заверен консолидиран ГФО Алтерко 2019

Материали т. 4 - Счетоводни бележкиГФО_КОНС_Алтерко 2019

Материали т. 4 - Доклад на независимия одитор

Материали т. 8 - Доклад на ДВИ 2019

Материали т. 9 - Препоръка на Одитния комитет

Материали т. 10 - Доклад за възнагражденията АЛТЕРКО 2019

Материали т. 10 - Доклад за възнагражденията АЛТЕРКО 2019

Материали т. 11 Политика за възнагражденията

Материали т. 10 - Доклад за възнагражденията АЛТЕРКО 2019

Материали т. 11 Политика за възнагражденията

Материали т. 13 - Отчет за дейността на Одитния Комитет

Материали т. 15 - Димитър Димитров

Материали т. 15 - Николай Мартинов

Материали т. 15 - Светлин Тодоров

Правила за гласуване

Образец на пълномощноОСА 2020_Алтерко АД_pdf

 

ALLTERCO News

See all »

Latest Industry News

See all »