Алтерко АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 25-07-2018г. от 11:00 часа в София 1407, гр. София, бул. Черни връх 103, при следния дневен ред:

Точка 1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.
Точка 2. Приемане на Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.
Точка 3. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад.
Точка 4. Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад.
Точка 5. Приемане на решение относно разпределение на реализираната печалба от дружеството за 2017 г.
Точка 6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2017 г.
Точка 7. Приемане на Годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Алтерко АД през 2017 г.
Точка 8. Избор на регистриран одитор за 2018 г.
Точка 9. Приемане на Доклада на Съвета на директорите по изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Алтерко АД през 2017 г.
Точка 10. Приемане на решение за преизбиране за нов едногодишен мандат на членовете на одитния комитет при запазване на същото възнаграждение.
Точка 11. Приемане на отчета за дейността на Одитния комитет за 2017 г.

Допълнителна информация може да получите на тел: +35929571247.

Покана Годишно ОСА 07_2018

Писмени материали Годишно ОСА 07_2018

Писмени материали по т.1 Годишен доклад за дейността 2017

Писмени материали по т. 1 Декларация за корпоративно управление

Писмени материали по т. 2 Консолидиран Годишен доклад за дейността 2017

Писмени материали по т.2 Декларация за корпоративно управление_консолидиран ГФО 2017

Писмени материали по .т.3 Заверен индивидуален ГФО 2017

Писмени материали по т. 3 Счетоводна политика и бележки към индивидуален ГФО 2017

Писмени материали по т. 3 Одиторски доклад_индивидуален ГФО 2017

Писмени материали по т. 4 Заверен консолидиран ГФО 2017

Писмени материали по т. 4 Одиторски доклад_консолидиран ГФО 2017

Писмени материали по т. 4 Счетоводна политика и бележки към консилидиран ГФО 2017

Писмени материали по т. 7 Отчет на ДВИ

Писмени материали по т. 8 Препоръка на Одитния комитет

Писмени материали по т. 8 Препоръка на Одитния комитет

Писмени материали по т. 9 Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията

Писмени материали по т. 11 Отчет на Одитния комитет 2017

Писмени материалипо т. 9 Приложение 11

Правила за гласуване Годишно ОСА 07_2018

Образец на пълномощно

Решение на СД Годишно ОСА 07_2018

ТР Обявяване на покана

Протокол от ОСА ГФО 2017

Протокол на Мандатна комисия

Списък на присъствалите акционери и техните представители

ALLTERCO News

See all »

Latest Industry News

See all »