Във връзка постъпило предложение от акционер по реда на чл. 223а ТЗ за включване на допълнителен въпрос в дневния ред, Алтерко АД-София представи актуализирана покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 27-06-2019г. от 11:00 часа в София-1407, гр. София, бул. Черни връх 103, при следния дневен ред:

1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.
2. Приемане на Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.
3. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад.
4. Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад.
5. Приемане на решение относно разпределение на реализираната печалба от дружеството за 2018 г.
6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2018 г.
7. Приемане на Годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Алтерко АД през 2018 г.
8. Избор на регистриран одитор за 2019 г.
9. Приемане на Доклада на Съвета на директорите по изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Алтерко АД през 2018 г.
10. Приемане на решение за преизбиране за нов едногодишен мандат на членовете на одитния комитет.
11. Приемане на отчета за дейността на Одитния комитет за 2018 г.
12. Приемане на решение за промяна във възнагражденията на членовете на Одитния комитет
13. Приемане на промени в Устава (по предложение на акционер по реда на чл. 223а ТЗ)

Допълнителна информация може да получите на тел: +35929571247 

Актуализирана покана ОСА 27-06-2019

Актуализирани Писмени материали към Покана за ОСА 2019

Уведомление от акционер

Търговски регистървписане

Материали т. 1 - Годишен доклад за дейността

Материали т. 1 - Декларация за корпоративно управление

Материали т. 1 - Приложение 11 ЗППЦК

Материали т. 2 - Консолидиран доклад за дейността Алтерко АД 2018

Материали т. 2 - Декларация за корпоративно управление на консолидирана база 2018

Материали т. 3 - Заверен финансов отчет

Материали т. 3 - Приложения към индивидуалния ГФО 2018

Материали т. 3 - Одиторски доклад

Материали т. 4 - Одитиран консолидиран годишен финансов отчет 2018 Алтерко

Материали т. 4 - Бележки към консолидирания ГФО 2018Алтерко АД

Материали т. 4 - Одиторски докладконсолидиран отчет 2018 Алтерко АД

Материали т. 7 - Доклад на ДВИ за 2018

Материали т. 8 - Препоръка на Одитния комитет за избор на одитор за 2019 Алтерко АД

Материали т. 9 - Доклад за възнагражденията АЛТЕРКО 2018

Материали т. 11 - Отчет за дейността на Одитния комитет на Алтерко АД за 2018 г

Решение за свикванеСД

Правила за гласуване

Актуализирано 2019-07-хх Образец на пълномощно 201907

ALLTERCO News

See all »

Latest Industry News

See all »