27-05-2019

Алтерко АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 27-06-2019 г. от11:00 часа в София-1407 на адрес гр. София, бул. "Черни връх" 103 при следния дневен ред: 

1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г. 
2. Приемане на Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г. 
3. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад. 
4. Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад. 
5. Приемане на решение относно разпределение на реализираната печалба от дружеството за 2018 г. 
6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2018 г. 
7. Приемане на Годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Алтерко АД през 2018 г. 
8. Избор на регистриран одитор за 2019 г. 
9. Приемане на Доклада на Съвета на директорите по изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Алтерко АД през 2018 г. 
10. Приемане на решение за преизбиране за нов едногодишен мандат на членовете на одитния комитет. 
11. Приемане на отчета за дейността на Одитния комитет за 2018 г. 
12. Приемане на решение за промяна във възнагражденията на членовете на Одитния комитет

Публикуване на покана ТР

 

20-05-2019

Алтерко АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 27-06-2019г. от 11:00 часа в София 1407, гр. София, бул. Черни връх 103, при следния дневен ред:

1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.
2. Приемане на Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.
3. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад.
4. Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад.
5. Приемане на решение относно разпределение на реализираната печалба от дружеството за 2018 г.
6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2018 г.
7. Приемане на Годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Алтерко АД през 2018 г.
8. Избор на регистриран одитор за 2019 г.
9. Приемане на Доклада на Съвета на директорите по изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Алтерко АД през 2018 г.
10. Приемане на решение за преизбиране за нов едногодишен мандат на членовете на одитния комитет.
11. Приемане на отчета за дейността на Одитния комитет за 2018 г.
12. Приемане на решение за промяна във възнагражденията на членовете на Одитния комитет 

Допълнителна информация може да получите на тел: +35929571247 .

Документи и материали:

ПоканаОСА 2019

Решение за свикванеСД

Правила за гласуване

Писмени материали към Покана за ОСА 2019

Материали т. 1 - Годишен доклад за дейността

Материали т. 1 - Декларация за корпоративно управление

Материали т. 1 - Приложение 11 ЗППЦК

Материали т. 2 - Консолидиран доклад за дейността Алтерко АД 2018

Материали т. 2 - Декларация за корпоративно управление на консолидирана база 2018

Материали т. 3 - Заверен финансов отчет

Материали т. 3 - Приложения към индивидуалния ГФО 2018

Материали т. 3 - Одиторски доклад

Материали т. 4 - Одитиран консолидиран годишен финансов отчет 2018 Алтерко

Материали т. 4 - Бележки към консолидирания ГФО 2018Алтерко АД

Материали т. 4 - Одиторски докладконсолидиран отчет 2018 Алтерко АД

Материали т. 7 - Доклад на ДВИ за 2018

Материали т. 8 - Препоръка на Одитния комитет за избор на одитор за 2019 Алтерко АД

Материали т. 9 - Доклад за възнагражденията АЛТЕРКО 2018

Материали т. 11 - Отчет за дейността на Одитния комитет на Алтерко АД за 2018 г

Образец на пълномощноОСА 2019_Алтерко АД

 

ALLTERCO News

See all »

Latest Industry News

See all »