ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2019 г. / ANNUAL FINANCIAL STATEMENT 2019

ИНДИВИДУАЛНА БАЗА / INDIVIDUAL

Одитиран ГФО 2019 Алтерко Инд

Бележки към ГФО 2019 Алтерко Инд

Годишен доклад за дейността

Декларация за корпоративно управление

Приложение 11

Одиторски доклад ГФО 2019 Алтерко Инд

Доклад за възнагражденията АЛТЕРКО 2019

Декларация на одитора

Форми КФН ГФО 2019 Алтерко Инд

КФН Алтерко АД 2019 на индивидуална основа

Декларация на отговорните в емитента лица ГФО 2019 Алтерко Инд

 

КОНСОЛИДИРАНА БАЗА /CONSOLIDATED

Заверен консолидиран ГФО Алтерко 2019 / Annual audited consolidated financial statements

Счетоводни бележки консолидиран ГФО Алтерко 2019 / Notes to Annual audited consolidated financial statements

Доклад на независимия одитор / Independent auditor's report

Консолидиран доклад за дейността Алтерко 2019 / Consolidated report on operations

Декларация за корпоративно управление

Декларация на отговорните в рамките на емитента лица

Copy of КФН 2019 Алтерко АД на консолидирана база v.2

Форма КФН 2019 Алтерко АД на консолидирана база

Заверен индивидуален ГФО Алтерко 2019

 

 

 

 

ALLTERCO News

See all »

Latest Industry News

See all »