ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2018 Г. / ANNUAL FINANCIAL STATEMENT 2018

ИНДИВИДУАЛНА БАЗА / INDIVIDUAL 

Заверен финансов отчет 

Приложения към индивидуалния ГФО 2018

Годишен доклад за дейността

Приложение 11 ЗППЦК

Одиторски доклад

Декларация за корпоративно управление

Доклад за възнагражденията АЛТЕРКО 2018

КФН Алтерко АД 2018 на индивидуална основа

КФН Алтерко АД 2018 на индивидуална основа FINAL

Декларация на отговорните в рамките на емитента лица

 

КОНСОЛИДИРАНА БАЗА /CONSOLIDATED

Одитиран консолидиран годишен финансов отчет 2018 Алтерко / Annual audited consolidated financial statements

Бележки към консолидирания ГФО 2018Алтерко АД / Notes to Annual audited consolidated financial statements

Консолидиран доклад за дейността Алтерко АД 2018 / Consolidated report on operations

Одиторски доклад консолидиран отчет 2018 Алтерко АД / Independent auditor's report

Декларация за корпоративно управление на консолидирана база 2018

КФН 2018 Алтерко АД на консолидирана база

КФН 2018 Алтерко АД на консолидирана база FINAL

Декларация на отговорните в рамките на емитента лица Годишен Консолидиран 2018

 

 

 

 

 

ALLTERCO News

See all »

Latest Industry News

See all »