Приложение 9 към Наредба 2 консолидирана база

Приложение 9 към Наредба 2 индивидуална база

Справки 3 то тримесечие 2016 Алтерко АД индивидуална база

Справка 3-то тримесечие Алтерко АД консолидирана база

Пояснителни бележкиконсолидирани

Пояснителни бележкииндивидуални

Междинен отчет за финансово състояние към 30.06.2016

Междинен консолидиран отчет за финансово състояние към 30.06.2016

Междинен консолидиран доклад за дейността към 30.06.2016

Междинен доклад за дейността към 30.06.2016

Одитиран консолидиран отчет за 2015г.

Одитиран консолидиран отчет за 2014г.

Одитиран консолидиран отчет за 2013г.

Одитиран индивидуален отчет за 2015г.

Одитиран индивидуален отчет за 2014г

.Одитиран индивидуален отчет за 2013г.

Междинен отчет за финансово състояние 31.03.2016

Междинен консолидиран отчет за финансово състояние31.03.2016

Междинен консолидиран доклад за дейността31.03.2016

Междинен доклад за дейността31.03.2016

Допълнителни обяснения от одитора към индивидуалните отчети за 2013г. и 2014г.

Доклад на одитора за проформа отчети за 2013г. и 2014г.

Доклад на одитора за прогнозните отчети

Доклад на одитора за про форма отчетите към 31.03.2015г.

Декларация на отговорните в рамките на емитента

Пояснителни бележкииндивидуален 4-то тримесечие_2016

Приложение 9 към Наредба 24то тримесечие_2016

Справки КФН 4 то тримесечие 2016 Алтерко индивидуална база

Декларация на отговорните в рамките на емитента лицаконсолидиран

Пояснителни бележкиконсолидиран 4-то тримесечие 2016

Приложение 9 към Наредба 24то тримесечиe 2016_консолидиран

Справка 4-то тримесечие 2016 Алтерко АД консолидиран

Декларация за корпоративно управление на АЛТЕРКО АД

Декларация на отговорните в рамките на емитента лица

Заверен от регистриран одитор финансов отчет Алтерко АД

Одиторски доклад Алтерко АД

Приложение 11 към Наредба 2 Алтерко АД

Счетоводна политика и обяснителни бележки оповестявания към финансовия отчет Алтерко АД

Форми финансови отчети - АЛТЕРКО АД

Форми финансови отчети - АЛТЕРКО АД

Годишен доклад за дейността съгласно Приложение №10 от Наредба № 2 Алтерко АД

Годишен консолидиран доклад за дейността2016 Алтерко

Декларация на отговорните в рамките на емитента лица

Заверен от регистриран одитор консолидиран финансов отчет 2016 Алтерко

Одиторски доклад 2016 Алтерко

Счетоводна политика и обяснителна бележка - оповестявания към финансовия отчет 2016 Алтерко

Форми на финансови отчети КФН 2016 Алтеркоexcel

Форми на финансови отчети КФН 2016 Алтерко

АлтеркоПриложение 9_3мес 2017 финансова справка на индивидуална база

Декларация на отговорните в рамките на Емитента лица3мес 2017

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИQ1 2017 Алтерко индивидуален

Форми КФН3месечена справка_Алтерко индивидуална база_2017

Декларация на отговорните в рамките на емитента лицаQ1 2017_Алтерко_консолидация

КФН Справка Q1 2017 Алтерко консолидирана база

Пояснителни бележки към Уведомление за финансовото състояние Q1 2017консолидация_Алтерко АД

Приложение 9Q1 2017_Алтерко_консолидация

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯАЛТЕРКО_6 мес 2017_индивидуален

Декларация на отговорните в рамките на емитента лица-индивидуален

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ6 мес_2017_АЛТЕРКО_индивидуален

КФН Алтерко АД 6-месеца 2017 индивидуален

КФН Алтерко АД 6-месеца 2017 индивидуален

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТА6 мес_2017_АЛТЕРКО_индивидуален

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА 6мес 2017 АЛТЕРКО

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ МССиндивидуален_АЛТЕРКО 6мес_2017

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯконсолидиран 2017

Декларация на отговорните в рамките на емитента лицаконсолидиран

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯконсолидиран 6 мес 2017 Алтерко

Междинен доклад за дейносттаконсолидиран _Алтерко 2017

ПРИЛОЖЕНИЕ 9консолидиран 6 мес 2017 Алтерко

Счетоводна политикаконсолидирана база 6 мес2017 Алтерко

Финансов отчет консолидиран 6 мес 2017

Форми КФНконсолидиран 6 мес 2017

Форми КФНконсолидирана база 6 мес 2017 Алтерко

9 МЕС2017_ИНД_Декларация

9 МЕС2017_ИНД_Пояснителни бележки

9 МЕС2017_ИНД_Приложение 9

КФН 3 то тримесечие 2017 Алтерко АД индивидуална база

КФН 3 то тримесечие 2017 Алтерко АД индивидуална база

КФН 3-то тримесечие 2017 Алтерко АД консолидирана база FINAL

КФН 3-то тримесечие 2017 Алтерко АД консолидирана база FINAL

9 МЕС2017_КОНС_Пояснителни бележки

9 МЕС2017_КОНС_Приложение 9

9 МЕС2017_КОНС_Декларация

КФН 4 то тримесечие 2017 Алтерко АД индивидуална база FINAL

КФН 4 то тримесечие 2017 Алтерко АД индивидуална база FINAL

12 МЕС2017_ИНД_Пояснителни бележки

12 МЕС2017_ИНД_Приложение 9

12 МЕС2017_ИНД_Декларация

4-то трим. 2017 Алтерко АД консолидирана база

4-то трим. 2017 Алтерко АД консолидирана база

12 МЕС2017_КОНС_Пояснителни бележки

12 МЕС2017_КОНС_Приложение 9

12 МЕС2017_КОНС_Декларация

КФН 4 то тримесечие 2017 Алтерко АД индивидуална база FINAL

КФН 4 то тримесечие 2017 Алтерко АД индивидуална база FINAL

Заверен от регистриран одитор финансов отчет Алтерко АД

Одиторски доклад Алтерко АД

Счетоводна политика и обяснителни бележки оповестявания към финансовия отчет Алтерко АД

Приложение 11 към Наредба 2 Алтерко АД

Декларация за корпоративно управление на АЛТЕРКО АД

Годишен доклад за дейността съгласно Приложение №10 от Наредба № 2 Алтерко АД

Форми финансови отчети - АЛТЕРКО АД

Форми финансови отчети - АЛТЕРКО АД

Декларация на отговорните в рамките на емитента лица

Заверен от регистриран одитор консолидиран финансов отчет 2016 Алтерко

Одиторски доклад 2016 Алтерко

Годишен консолидиран доклад за дейността 2016 Алтерко

Счетоводна политика и обяснителна бележка - оповестявания към финансовия отчет 2016 Алтерко

Форми на финансови отчети КФН 2016 Алтерко

Форми на финансови отчети КФН 2016 Алтеркоexcel

Декларация на отговорните в рамките на емитента лица

ALLTERCO News

See all »

Latest Industry News

See all »